RKSR

REGULAMIN
Rzeszowskiej Krótkofalarskiej Sieci Ratunkowej

Koordynator RKSR
Przemysław Bratkowski – SQ8NYB
e-mail: rksr.ot18@gmail.com

Rzeszowska Krótkofalarska Sieć Ratunkowa, początkowo Rzeszowska Amatorska Sieć Ratunkowa, została utworzona z inicjatywy Zarządu Oddziału Terenowego nr 18 Polskiego Związku Krótkofalowców w Rzeszowie, w celu zapewnienia niezależnej, zapasowej łączności radiowej na terenie miast i powiatów województwa podkarpackiego, oraz w razie wystąpienia klęsk żywiołowych, katastrof i innych zagrożeń jak również sytuacji kryzysowych, wymagających podjęcia niezbędnych działań utrzymania łączności oraz przekazywanie rzetelnych informacji z terenów niedostępnych lub nieosiągalnych wobec braku łączności poprzez komercyjne systemy telekomunikacyjne. Krótkofalowcy posiadający na wyposażeniu nowoczesny sprzęt łączności oraz zapasowe źródła zasilania mogą przekazywać informacje o potrzebach pilnej pomocy medycznej, pożarach, zalaniach lub innych sytuacjach, które wymagają natychmiastowej interwencji służb profesjonalnych w przypadkach, kiedy zwykli obywatele są pozbawieni możliwości kontaktu poprzez komercyjne systemy łączności.
Rzeszowska Krótkofalarska Sieć Ratunkowa działa zgodnie poniższym Regulaminem.

 1. Rzeszowska Krótkofalarska Sieć Ratunkowa, dalej zwana RKSR, jest specjalistyczną grupą radioamatorów krótkofalowców, działającą niezależnie od struktur służb państwowych (wojsko, policja, pogotowie, straż pożarna) oraz pozarządowych, powołanych dla działań ratowniczych (WOPR, TOPR, GOPR oraz innych).
 2. Podstawowym zadaniem i celem RKSR jest organizacja łączności i wymiany informacji pomiędzy krótkofalowcami, a Wojewódzkim i Miejskimi Centrami Zarządzania Kryzysowego, działającymi na terenie województwa podkarpackiego, oraz innymi służbami profesjonalnymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi, które realizują zadania ratunkowe i ochronne w sytuacjach szczególnych, zagrożeń, katastrof i kryzysów.
 3. RKSR, jako grupa specjalistyczna działająca na zasadach dobrowolności i wolontariatu, stanowi wyłącznie dodatkowe źródło informacji dla Służb z którymi współpracuje, nie ingerując w ich kompetencje ani ich nie zastępując, a w szczególności nie ma obowiązku podejmowania aktywnych działań ratowniczych, ochrony życia lub zdrowia lub w przypadkach nagłych klęsk żywiołowych.
 4. Obszarem działania RKSR jest teren województwa podkarpackiego, ograniczony
  do obszarów, w których przebywają uczestniczący w RKSR krótkofalowcy oraz współpracujący z nimi. RKSR nie ponosi odpowiedzialności za informacje lub ich brak, pochodzące z terenów, gdzie nie ma aktywnych krótkofalowców działających w RKSR, albo sytuacja uniemożliwia przekazanie rzetelnej informacji.
 5. RKSR działa pod patronatem i w strukturach Polskiego Związku Krótkofalowców, a w szczególności Oddziału Terenowego nr 18 w Rzeszowie, zwanego dalej Oddziałem, którego Zarząd reprezentuje RKSR, jako stronę w ramach współpracy ze wszystkimi Służbami i organizacjami, realizującymi zadania ratunkowe i ochronne w sytuacjach szczególnych zagrożeń, katastrof i kryzysów, a w szczególności z Wojewódzkim i Miejskimi Centrami Zarządzania Kryzysowego.
 6. Koordynatora RKSR, odwołuje się i powołuje, Zarząd Oddziału.
 7. RKSR działając w porozumieniu i pod patronatem Polskiego Związku Krótkofalowców, posiada zgodę na wykorzystanie w swojej regulaminowej działalności znaku graficznego (logo) oraz nazwy Polskiego Związku Krótkofalowców. Pełnomocnikiem Zarządu Głównego PZK do spraw RKSR jest Prezes Zarządu.
 8. Członkostwo w RKSR jest przeznaczone dla krótkofalowca, klubów oraz organizacji krótkofalarskich posiadających ważną licencję oraz znak wywoławczy ponadto jest uzyskiwane na podstawie wypełnienia formularza online dostępnego na stronie Oddziału, podpisanej Deklaracji oraz zobowiązania się do corocznej aktualizacji danych poprzez formularz online w miesiącach styczeń-luty, których wzór określa Koordynator RKSR zatwierdzonej przez Zarząd Oddziału.
 9. Członkostwo w RKSR jest dobrowolne i nieodpłatne.
 10. Krótkofalowiec, klub lub organizacja po wypełnieniu formularza, dostarczeniu Deklaracji na adres Oddziału oraz potwierdzeniu poprawności danych przez Koordynatora RKSR, staje się członkiem RKSR.
 11. Brak udziału w co najmniej dwóch ćwiczeniach rocznie oraz brak aktualizowania danych skutkuje wydaleniem z RKSR.
 12. Koszty działalności RKSR pokrywane są we własnym zakresie ze środków jej członków oraz w ramach możliwości ze środków Oddziału. RKSR może używać sprzęt i wyposażenie na podstawie Umów Użyczenia podpisywanych przez Prezesa Zarządu Oddziału z organizacjami patronującymi oraz Służbami, z którymi współpracuje.
 13. RKSR nie jest zobowiązana do podjęcia działań w przypadku nagłych i krótkich klęsk żywiołowych występujących lokalnie na małych obszarach, nad których przebiegiem kontrolę mają służby profesjonalne, a Centrum Zarządzania Kryzysowego nie wystąpiło
  z prośbą o uruchomienie radiostacji.
 14. RKSR w celu doskonalenia umiejętności członków oraz dobrego współdziałania sieci może organizować ćwiczenia oraz współpracować z innymi amatorskimi sieciami ratunkowymi istniejącymi na terenie Polski i świata. RKSR może wykorzystywać do realizowania celów edukacyjnych oraz informacyjnych, formy przekazu elektronicznego.
 15. RKSR może zrzeszać się w organizacjach o tematyce łączności kryzysowej o strukturach ogólnopolskich lub międzynarodowych.
 16. RKSR działa zgodnie ze statutem Polskiego Związku Krótkofalowców.

Zarząd
18 Oddziału Terenowego
Polskiego Związku Krótkofalowców
w Rzeszowie