Zawody Podkarpackie

Regulamin Zawodów Podkarpackich 2024

Organizator: Klub Polskiego Związku Krótkofalowców SP8PRZ przy OT18 PZK w Rzeszowie

Termin: 04.02.2024 r. (pierwsza niedziela lutego) od 07:00 do 07:59 UTC obowiązuje 5-minutowe QRT przed i po zawodach.

Uczestnictwo: Za uczestników uważa się licencjonowanych operatorów stacji indywidualnych i klubowych, którzy przeprowadzili minimum 5 QSOs w sposób określony w regulaminie i przesłali w terminie swój log do klasyfikacji. Uczestnik może zostać sklasyfikowany tylko w jednej grupie klasyfikacyjnej.

Pasmo: 80m CW/SSB, wg obowiązującego band planu (CW:3.510-3.560 kHz, SSB: 3.700-3.775 kHz).

Moc: W zawodach obowiązuje praca mocą nie większą niż 100W !!

Emisje: CW, SSB; z tą samą stacją można powtórzyć QSO innym rodzajem emisji. Łączności cross-mode są niedopuszczalne. Duplikaty, czyli łączności powtórzone nie są punktowane, ale należy pozostawić je w logu.

Wywołanie w zawodach: Na fonii: „Wywołanie w zawodach podkarpackich”, na CW: „ CQ TEST SP”.

Raporty:

  • stacje nadające spoza woj. podkarpackiego – RS(T) + skrót powiatu (np. 599 AB na CW i 59 AB na SSB);
  • stacje nadające z woj. podkarpackiego – RS(T) + skrót województwa i powiatu (np. 599 KLN na CW i 59 KLN na SSB);
   stacje zagraniczne RS(T) +  numer kolejny łączności (np. 599 001 na CW i 59 01 na SSB);
  • stacja organizatora: SP8PRZ – RS(T) + skrót województwa podkarpackiego (599 K na CW i 59 K na SSB);

Punktacja: QSO ze stacją spoza woj. Podkarpackiego – 1 pkt.; QSO ze stacją z woj. Podkarpackiego – 5 pkt.; QSO ze stacja SP8PRZ – 20 pkt.
Punktów nie zalicza się w przypadku błędnie odebranego znaku lub grupy kontrolnej oraz różnicy czasu w logach korespondentów przekraczającej 3 minuty.

Mnożnik: Łączność ze stacją organizatora + ilość uzyskanych powiatów z woj. podkarpackiego, niezależnie od emisji (razem maksimum 26).

Wynik końcowy: Suma punktów za QSO * (mnożnik+1).

Kategoria:
A. Stacje spoza woj. podkarpackiego

 • A1 – MIX (CW+SSB)
 • A2 – CW
 • A3 – SSB

B. Stacje z woj. podkarpackiego

 • B1 – MIX (CW+SSB)
 • B2 – SSB

Uwaga: Stacja organizatora – SP8PRZ nie podlega klasyfikacji.

Nagrody: za zajęcie I miejsca – grawerton, za zajęcie II i III miejsca – dyplom. W przypadku pozyskania sponsorów przewiduje się również nagrody rzeczowe.

Dzienniki: TYLKO W FORMACIE ELEKTRONICZNYM należy przekazać poprzez portal LogSP 1.2 (https://logsp.pzk.org.pl) w nieprzekraczalnym terminie 7 dni (168 godzin) od zakończenia zawodów w formacie pliku Cabrillo.
Tylko w wyjątkowych sytuacjach log można przesłać na adres e-mail: zawody-ot18@pzk.org.pl Plik Cabrillo powinien być załącznikiem, zawierać w nazwie znak wywoławczy (np. sp8prz.cbr). W temacie wiadomości należy umieścić TYLKO swój znak wywoławczy (np. SP8PRZ).

Podsumowanie zawodów:
Zawody zostaną rozliczone przez komisję w terminie miesiąca od dnia ich zakończenia, a ich wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie ot18.pzk.org.pl oraz portal LogSP 1.2 (https://logsp.pzk.org.pl).

Komisja Zawodów Podkarpackich 2024:
Przewodniczący: Adam – SP8N, Członkowie: Paweł – SQ8F (SO8FM), Łukasz – SP8TJU.
Decyzje komisji są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

Powiaty woj. podkarpackiego:
BR, DE, JA, JS, KN, KO, KS, LK, LN, LZ, LV, MC, NO, PE, PM, PR, RM, RO, RZ, SA, ST, SY, TB, TN, UD